دریافت(طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه)

دانلود فایل کامل طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه در قالب فایل word و متشکل از 17 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده در این مقاله طراحی بهینه یک کنترل کننده فازی بر مبنای کنترل مستقیم تـوان بـرطراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه||سی پی31012234|cpi1699565|دانلود فایل کامل طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه,ژنراتور القایی دوسوتغذیه, کنترل مستقیم توان, کنترل کننده فازی , الگوریتم ژنتیک
هم اکنون فایل با موضوع طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل کامل طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه
در قالب فایل word و متشکل از 17 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

در این مقاله طراحی بهینه یک کنترل کننده فازی بر مبنای کنترل مستقیم تـوان بـرای ژنراتورالقـایی دوسـوتغذیه در سیسـتم تبـدیل انرژی باد ارائه شده است. از مزایای کنترل کننده فازی سادگی محاسبات، عدم نیاز به مدل دقیق از سیستم و مقاوم بودن در برابر نـویز میباشد. این کنترلکننده با قابلیت بهینه شدن توسط الگوریتمهای بهینهسازی مختلف میتواند به بهبود پاسخ سیستم منتهی شود. در این مقاله الگوریتم بهینهسازی ژنتیک بهمنظور تنظیم بهینه ضرایب مقیاس ورودی/ خروجی کنترلکننده فازی بهمنظور رسیدن به یک عملکرد کنترلی مطلوب بکار رفته است. همچنین کارایی این کنترلکننده بهینه فازی با کنترلکننده فـازی مرسـوم ارزیـابی و مقایسـه میشود. شبیهسازیها در حالت عملکرد نرمال شبکه و در حالت نامتعادلی ولتاژ شبکه که در محیطSimulink/Matlab صورت گرفته ارائه شده است. سرانجام نتایج بیانگر عملکرد مناسب کنترلکننده فازی بهینه نسبت به کنترلکننده فـازی مرسـوم بـه منظـور کنتـرل توانها میباشد .

واژه های کلیدی: ژنراتور القایی دوسوتغذیه، کنترل مستقیم توان، کنترل کننده فازی ، الگوریتم ژنتیک

-۱ مقدمه

درسالهای اخیر با پیشرفت صنایع و افزایش تقاضا برای انرژی و با توجه به ایجاد مشکلات زیست محیطی فـراوان ناشـی از اسـتفاده از سوختهای فسیلی، نیاز به منابع انرژی تجدیدپذیر به شدت در حال افزایش است. دراین میان انرژی باد به دلیل مزایایی ازجمله هزینه کم، رشد فنآوری و زیرساختهای مناسب مورد توجه قرارگرفته است . (Council, 2013) درمیان ژنراتورهای مورد استفاده درتوربین-های بادی سرعت متغیر، ژنراتور القایی دوسوتغذیه(DFIG)1 بسیار مورد توجه قرار گرفته است. DFIG درحقیقـت یـک ژنراتـور القـایی روتور سیم پیچی شده میباشد که استاتور آن به طور مستقیم و روتور آن از طریق مبدل با ساختار پشت به پشت به شبکه متصل شده است. این ساختار دارای مزایایی مانند عملکرد در محدوده وسیعی از سرعت باد، کاهش هزینه با توجـه بـه انـدازه کوچـک مبـدلهـا و فیلترها و تامین توان راکتیو موردنیاز شبکه میباشد . (Li & Chen, 2008)